Про нас

У часи соціально – економічних потрясінь і глобальних суперечностей , ТОВ «Газпостачсервіс» успішно працює на енергетичному ринку України , освоюючи нові території, розробляючи і впроваджуючи новітні технології , пропонуючи клієнтам найкраще рішення.

ТОВ «Газпостачсервіс» виконує повний цикл робіт у газовій галузі: від розробки та погодження перспективного газопроводу до введення об’єкта в експлуатацію. Ми щороку збільшуємо кількість розподільних газових мереж, обсяги поставки і транспортування природного газу всім категоріям споживачів. Виконуємо аварійно – технічне обслуговування, як власних газопроводів, так і мереж переданих у користування або оренду.

Завдяки роботі наших фахівців: тисячі людей отримали газ у селах Зарванці та Якушинці; нами газифіковані важливі об’єкти промислової діяльності. Наш пріоритет – ефективна експлуатація газових мереж і стабільне постачання споживачів природним газом.

Ми надаємо повний спектр послуг газифікації всім категоріям споживачів:

  • будівельно-монтажні роботи з прокладання, розподільчих, підвідних газопроводів середнього та низького тиску;
  • завершений об’єкт здається в експлуатацію і подається природний газ до споживача;
  • експлуатація , аварійно-технічне обслуговування газових мереж та наявного газового обладнання;
  • транспортуємо і постачаємо природний газ до об’єктів замовника;

Компанія ТОВ “Газпостачсервіс” приділяє особливу увагу ліцензуванню основних видів господарської діяльності та підготовки повного пакету нормативно – дозвільної документації для ведення вищевказаних робіт.

Історичний екскурс про "Газпостачсервіс"

ТОВ «Газпостачсервіс» було створено в березні  2010  року. Саме тоді велось будівництво підвідного газопроводу  високого  тиску від ГРС «Вінниця-Північна» до сіл: Переорки, Якушинці, Зарванці Вінницького району та міста Вінниці. В грудні 2010 року газопровід високого тиску був сданий в експлуатацію.

  • вересні 2011 року було завершено будівництво вуличних мереж в с.Якушинці Вінницького району. В листопаді цього ж року ТОВ «Газпостачсервіс» отримало ліцензії НКРЕ на розподіл та постачання нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

В грудні 2011 року першими споживачами ТОВ «Газпостачсервіс», які отримали газ стали мешканці с.Якушинці вулиць Пирогова, Паркова та Л.Українки. Вже в лютому 2012 року була прийнята в експлуатацію І черга вуличних мереж с.Зарванці Вінницького району. В 2016 році було газифіковане останнє село Вінницького району Переорки.

В 2017 році газ у своїх квартирах отримали мешканці нового багатоповерхового житлового мікрорайону по вулиці Одеській в селі Зарванці.

Аудиторський звіт фінсової річної звітності ТОВ "Газпостачсервіс" за 2018 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостачсервіс»

Фінансова звітність за 2020 рік

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

 

Дана фінансова звітність ТОВ «Газпостачсервіс» підготовлена з урахуванням вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» та складається з балансу станом на 31 грудня 2019 року та звіту про фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою.

Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів)бухгалтерського обліку (надалі – «П(С)БО») та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

. забезпечення дотримання базових принципів та якісних характеристик підготовки фінансової звітності передбачених П(С)БО;

. представлення інформації у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;

. розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог П(С)БО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;

.оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

. створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;

. ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;

. ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності відповідно до законодавства України;

. застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;

. виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Дана фінансова звітність станом за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена керівництвом до випуску 30 квітня 2020 року.

Від імені керівництва Товариства:

__________________________ ________________________

  • В.В. Дідик Л.Г.

Директор Головний бухгалтер

“30“квітня 2020 року “30“квітня 2020 року

 

nadezhnost21036, Україна,
+38 /0432/ 660-245
+38 /096/ 452-26-76
Веб-сайт: http://auditor.vn.ua/
E-mail: audit.vn.ua@gmail.com

info@auditor.vn.ua

«Надійність»

аудиторськафірма

Звіт незалежного аудитора

Учасникам

ТОВ «Газпостачсервіс»

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю«Газпостачсервіс»,яка підготовлена відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» та складається з балансу станом на 31 грудня 2019 року та звіту про фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою.

На нашу думку, фінансова звітністьТовариства з обмеженою відповідальністю«Газпостачсервіс»,що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати за рік, що закінчився, зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Товариство не є суб’єктом господарювання, що відповідно до чинного законодавства України, повинен складати та оприлюднювати документ, який підпадає під визначення річного звіту. Тому відсутня інша інформація, яка могла б бути предметом нашого розгляду.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

  • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
  • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
  • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
  • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку, та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Партнер із завдання Кузнець А.А.

Сертифікат аудитора № 007733

Директор

Аудиторської фірми «Надійність» Н.Ф. Манько

Сертифікат аудитора № 004407

Дата Звіту 30 квітня 2020року

Суб’єкт господарювання фінансова звітність якого перевірялась

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостачсервіс»

Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України

36995601

Місцезнаходження

23223,Вінницька область,

Вінницький район, с. Зарванці, пров. Данила Нечая, 1,

Дата та місце проведення державної реєстрації

23.03.2010р., Калинівська районна державна адміністрація

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

(0432) 568001

ljuda70@ukr.net

Незалежний аудитор

Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність»

Код ЄДРПОУ

32473281

Відомості про включення аудиторських фірм до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності

№ реєстрації в Реєстрі 3630. Сайт АПУ, режим доступу www.apu.com.ua .

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

№ 0601, видане на підставі рішення АПУ від 26.05.2016 р. № 325/5, чинне до 31.12.2021 року.

Місцезнаходження аудиторської фірми та її фактичне місце розташування

21036, м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кімната 400 А

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

(0432) 66-02-45; 097-198-89-91; audit.vn.ua@gmail.com

 

Відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту

13/20-А від 17 березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

З 20 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року

Фінансова звітність за 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова звітність за 2018 рік

Фінансова звітність за 2017 рік

 

© 2022 gaspostach.com. Всі права захищено.