Права та обов'язки споживачів та постачальників

Споживач має право:
1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у цьому
Договорі;
2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його
прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу,
порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись
Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного
споживання природного газу;
4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з
виконанням цього Договору;
5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної
печаткою (за наявності) Постачальника;
6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди
з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки
розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;
7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
8) перейти на постачання природного газу до іншого постачальника;
9) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником
достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором
порядку, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил постачання;
10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань
перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього
Договору;
12) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим
Договором.
Споживач зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами
цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором
ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної
доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних
в заяві-приєднанні;
4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими
приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для
власних побутових потреб;
5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6) не пізніше ніж за двадцять днів до звільнення приміщення або повного припинення
споживання природного газу письмово повідомити Постачальника про розірвання цього
Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів
природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на
вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;
8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно
до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;
9) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з
іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про
неможливість подальшого виконання цього Договору;
10) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані
газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після
пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично
використаних обсягів природного газу;

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-
правовими актами та цим Договором, у тому числі обов’язок зі сплати остаточного рахунку

після зміни постачальника.
Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань
фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів
природного газу з підписанням відповідного акта;
6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед
Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим
Договором.
Постачальник зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах,
передбачених цим Договором;
2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу
відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ
відповідно до вимог, передбачених цим Договором;
4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок
оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними
нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання
природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно
надається Споживачу на його запит;
5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової
інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення
її у дію;

6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій,
платіжні документи та форми звернень;
7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема
з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його
вимоги;
8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та
обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;
9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим
Договором;
10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або
неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу
постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні
обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про
неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується
поінформувати Споживача про його право:
вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні
обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору
постачання природного газу;
на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання
Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством
та/або цим Договором.

 

© 2024 gaspostach.com. Всі права захищено.